جنگ هشت روزه ی غزه ثابت کرد که در مقابل زورگو و متجاوز با