متاسفم که آنچه هستم را،مدیون انسانهای خــوبِ زندگیم نیستم