من زندگیم تاریکه، چون خورشید زندگیم تو زندگی یکی دیگه درح