بزرگترین زندان انسانافکار محدودش استهرچه تفکر محدودتر باشدمی...

بزرگترین زندان انسان

افکار محدودش است هرچه تفکر محدودتر باشد میله های زندان قطور تر خواهدشد...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار