بارون...زمین پر از آب...ویلسون تنها...دست آسیب دیده