دوستانی که زائر حرم ضامن آهو هستن قسم تون میدم به جواد ال