شاید فقط یک نفر توی دنیا باشه که بتونه تمام اعتماد به نفس