امروز برای تو مینویسم 
تویی که گیر کردی بین خواسته ی دلت و اجبار این جماعت