کسی که جرأت دست زدن به خار را ندارد، هرگز نباید آرزوی گل