سگی که به دشمنان امام علی علیه السّلام آسیب میرساند