ببخشید بچه ها من واقا معذرت میخوام که به قولم عمل نکردم و