پسـر ...
چے شده عشقم؟؟؟
چرا گریہ میکنے چرا دیگہ نگام نمیکنے؟...

پسـر ...

چے شده عشقم؟؟؟ چرا گریہ میکنے چرا دیگہ نگام نمیکنے؟؟؟ بگو حرفاے پشت تلفنت دروغه" بگو کسے جامو نگرفتہ" تورو خدا بگو دروغـہ بگو هنوز عشقمـے" دختـر ...گفتم کہ کسے دیگرو دوسـ♥ـت دارم و دیگہ احساسے بہت ندارم" تو رو خدا التماست میکنم ترکم نکن نباشے میمیرم" عشقم بستـہ شوخے" تورو خدا دارم پس میفتم من این شوخیو دوس ندارم" خفـہ شـو ... حقیقتــہ ... برو بستـہ این حرفا رو تموم کن" گفتم که کسے دیگہ رو دوسـ♥ـت دارم" اون کیـہ عشقم؟؟؟ از کجا پیدا شــد؟؟؟ بہ تو ربطـے نداره" فقط برو دیگـہ نمیخوامت" پسـر با چشاے گریون و پاے لرزون" فقط یه خواهش عشقـــم¿¿¿ لطفا بذار اونو ببینم" نمیشـہ ... تورو خدا بذار ببینمش" لعنتـے نمیـشـہ بینیش زندگیم خراب میشـہ" باشـہ عشقم" فقط میخواستم بهش بگم غریبـہ حواست به عشقـم باشـہ" اون دنیایہ منـہ" اشک چشاش منو داغون میکنہ" میتونم براے آخرین بار دستاتو ببوسم" نہ فقط بــرو ... پسر با گریه از عشقش جـدا شد" بدون اینکہ بفہمہ عشقش سرطان خون داره و شش ماه بیشتر زنده نیست" بسلامتے ھمه ے عاشقاے واقعے"

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار