اسفندیار قره باغی، خوانند سرود معروف "امریکا امریکا مرگ به نیرنگ تو" درگذشت