گفت پیغمبر: هرکه من مولای اویم، این علی مولای اوست