قشنگ ترین جمله ای که از (پدرت) تو خاطرت مونده چیه ؟