دلم خیلی گرفته! خیلی تنهام. دوست دارم با یکی باشم. اما وق