کنایه تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار سوری به درویی و خيانت