ظهرهای اهواز دمای هوا توی آفتاب به 60درجه میرسه!!!!