آموخته ام که وقتی ناامید میشوم ، خداوند با تمام عظمتش نار