من تمرین کردم اخری خفه شد دوومی گوزید بقیه ای ای میکردن