shahnam

shanam1370

متولد1370

کارشناس روانشناس اگزیستانسیال درمانی
https://telegram.me/joinchat/AwN4jTwsRce6z8TYXi68eA

سوپاپ و مولکل عشق●آزمایش با دستگاه MRI ●  دانشمندان در طی تح...
۱۶

سوپاپ و مولکل عشق●آزمایش با دستگاه MRI ●  دانشمندان در طی تح...

افسانه عشقی !واقعیت عشقی@ravanshenasibarayehame
۳

افسانه عشقی !واقعیت عشقی@ravanshenasibarayehame

یه زمانی انسانها در مزارع زندگی می کردند.زمانی انسانها شهرنش...

یه زمانی انسانها در مزارع زندگی می کردند.زمانی انسانها شهرنش...

کاشزنان سرزمینم می فهمیدند باید عروس بود نه عروسککانال روانش...
۱

کاشزنان سرزمینم می فهمیدند باید عروس بود نه عروسککانال روانش...

دیورو (پیرس برا زنان) اگه احساس می کنی به یه رابطه عاطفی نیا...
۵

دیورو (پیرس برا زنان) اگه احساس می کنی به یه رابطه عاطفی نیا...

بیشعوری!
۵

بیشعوری!

عشق دو حالت داره عشق مادر به فرزند عشق خدا به بندهبقیه اش تا...
۲

عشق دو حالت داره عشق مادر به فرزند عشق خدا به بندهبقیه اش تا...

قدم ها را با تدبیر و برنامه ریزی شده بردارید

قدم ها را با تدبیر و برنامه ریزی شده بردارید

دیالوگ مایک با اَ بی
۱

دیالوگ مایک با اَ بی

دنیای مدرنیته چه نابسامانی ها که درس نکرده!

دنیای مدرنیته چه نابسامانی ها که درس نکرده!

ایکاش کتاب خوانی مد بود!
۷

ایکاش کتاب خوانی مد بود!

چرا عاشق میشویم؟اگر از مردم بپرسید چرا عاشق شده اند و به همس...

چرا عاشق میشویم؟اگر از مردم بپرسید چرا عاشق شده اند و به همس...

زن مرد از نظر روابط جنسی درونی
۱

زن مرد از نظر روابط جنسی درونی

مردی به اینکه عشق ده زن بوده باشی نیستمردان قدرتمند دارای رو...

مردی به اینکه عشق ده زن بوده باشی نیستمردان قدرتمند دارای رو...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻧﻪ...

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﯿﭻ ﺭﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﺍ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ ﻧﻪ...

پرفسور فردریش نیچه
۱

پرفسور فردریش نیچه

شکست عاطفی
۱

شکست عاطفی