نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

انساک (۱۵ تصویر)

ترید نبقی #سوه وترید ما #انساک سویلی سمچه #شوی ناکلها انی #ویاک 😋😋😂

ترید نبقی #سوه وترید ما #انساک سویلی سمچه #شوی ناکلها انی #ویاک 😋😋😂

۱۶ آبان 1398
5K
ورقه وقلم کضیت ردت اکتب #انساک🍃 اوصل لحد النون واکتبها #اهواک

ورقه وقلم کضیت ردت اکتب #انساک🍃 اوصل لحد النون واکتبها #اهواک

۴ بهمن 1397
8K
‏ردت #اگلک عود لیش #الشته حط 😞 خلکة #بونینی. ولیش من #انساک ویه الریح #صوتک_یعتنینی

‏ردت #اگلک عود لیش #الشته حط 😞 خلکة #بونینی. ولیش من #انساک ویه الریح #صوتک_یعتنینی

۴ دی 1397
5K
اشلون اعوفک ماارهم #بلیاک کل عقلک أعوفک وأنت# تنسانی ولو نفرض اعوفک مستحیل#انساک واذا تسمع نسیتک هذه مو أنی❤

اشلون اعوفک ماارهم #بلیاک کل عقلک أعوفک وأنت# تنسانی ولو نفرض اعوفک مستحیل#انساک واذا تسمع نسیتک هذه مو أنی❤

۸ آذر 1397
7K
عندی #شروط😔💔 اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی😔🎻

عندی #شروط😔💔 اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی😔🎻

۱۷ دی 1396
10K
اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی

اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی

۲۸ آذر 1396
5K
اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل 😔 واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات ، واعیش بغربتک وبگلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود 👌 بس هی المصیبه اشلون #انساک.💔

اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل 😔 واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات ، واعیش بغربتک وبگلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود 👌 بس هی المصیبه اشلون #انساک.💔

۲۶ آذر 1396
6K
عندی #شروط😔💔 اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی😔🎻 #مقصوده💔

عندی #شروط😔💔 اذارایدنی #انساک🙏 تجی وتاخذ #خیالک👤 من #صفنتی😔🎻 #مقصوده💔

۱۱ آذر 1396
9K
اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات وعیش بغربتک وبکلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود بس هی المصیبه اشلون #انساک.❤ #تحیـاتــےرضاابن#الاهـــواز#

اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات وعیش بغربتک وبکلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود بس هی المصیبه اشلون #انساک.❤ #تحیـاتــےرضاابن#الاهـــواز#

۳۱ تیر 1396
6K
انه ارید #انساک بس #شوگی_چبیر وارد اکلک #روح بس تطلع #تعال

انه ارید #انساک بس #شوگی_چبیر وارد اکلک #روح بس تطلع #تعال

۱۲ تیر 1396
5K
ما ینطینی کلبی ازعل #ویاک بس ان شاء ألًلًـًـً☝ـًـًه کلبی #ینطینی اتوقع یجی فد یوم و #انساک بس اتمنۍ اموت وما #یجینی اعرفک مو الی بس انی #اهواک لان انت الوحید ٲلمالی #عینی

ما ینطینی کلبی ازعل #ویاک بس ان شاء ألًلًـًـً☝ـًـًه کلبی #ینطینی اتوقع یجی فد یوم و #انساک بس اتمنۍ اموت وما #یجینی اعرفک مو الی بس انی #اهواک لان انت الوحید ٲلمالی #عینی

۲۰ بهمن 1395
2K
اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات وعیش بغربتک وبکلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود بس هی المصیبه اشلون #انساک..

اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات وعیش بغربتک وبکلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود بس هی المصیبه اشلون #انساک..

۳۰ دی 1395
2K
مدری شلون احبک مو عشک عقال علیک ابجی بدمع من تکطع اخبارک وتسودن علیک واتخبل من تغیب ومن ترجع احس الدنیا تتبارک وکل ساعه اکولن راح #انساک وأکول اختار غیرک وارجع اختارک....

مدری شلون احبک مو عشک عقال علیک ابجی بدمع من تکطع اخبارک وتسودن علیک واتخبل من تغیب ومن ترجع احس الدنیا تتبارک وکل ساعه اکولن راح #انساک وأکول اختار غیرک وارجع اختارک....

۲۷ دی 1395
2K
اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات وعیش بغربتک وبکلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود بس هی المصیبه اشلون #انساک..😔

اذکرک #بالحزن کلما یجی اللیل واحن واشتاک الک واتعذب #ویاک واشوفک #خارطه ملیانه اهات وعیش بغربتک وبکلبی #الکاک وادری مو الی ولغیری موجود بس هی المصیبه اشلون #انساک..😔

۳۱ مرداد 1395
4K
مَخَنِوِګهِ خَنِګتّ ګلَبِ مَیِّفِّیِّدِ دِمَعٌ أّلَعٌیِّنِ: ویاک اخذت ...#العمر وترید منی #انساک مخلینی المن ......#بعد دغلط واخذنی .........#ویاک

مَخَنِوِګهِ خَنِګتّ ګلَبِ مَیِّفِّیِّدِ دِمَعٌ أّلَعٌیِّنِ: ویاک اخذت ...#العمر وترید منی #انساک مخلینی المن ......#بعد دغلط واخذنی .........#ویاک

۱۱ مرداد 1395
6K