ت‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِو↶نیس‍ـــت‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِے      ...


ت‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِو↶نیس‍ـــت‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِے
↲دس‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِتامـ دار٥
↲ب‍‌‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِے ت‍ــــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِـو
س‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِرد می‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِشهـ⇲
همی‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِشهـ⇲
ای‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِݩ سادگ‍ــی‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِمـ⇲
دردس‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِر↶می‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِشهـ⇲
بب‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِ‌ی‍ن این‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِم⇲
↲می‍‌ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِگذرهـ⇲
↲م‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَی‍ـرهـ رد⇲
↲می‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَشهـ⇲
⇱چ‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِرا ه‍ـــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِر ڪ‌ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِے↳
ڪ‌ـــهـ خ‍‌‍ــٌِـِـَِـِـٌِـِـَِوبهـ↳
ته‍ــٌِـِـَِـِـٌِش ب‍ـــ✘ـــدمی‍‌‍ــٌِـِـَِـِـٌِـشهـ↳ٍ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها