برایم مهم نیست از بیرون چگونه به نظر می آیم... کسانی که د