ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮔﻔﺖ :ﮐﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﻗﺪﻡ ﻣﯿ...

ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ ﮔﻔﺖ :

ﮐﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ : ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ ! ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﻭﯼ؟ ﻓﻘﯿﺮ ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﺩﺍﺭﻡ ... ﻗﺪﻡ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﻏﺬﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار