راهکار عجیب والدین این چهارقلو که تازه به کلاس اول ابتدائی ر...

راهکار عجیب والدین این چهارقلو که تازه به کلاس اول ابتدائی رفته اند ، این بود که برای تشخیص دادن راحتتر معلمشان سرشان را با صورت حروف تراشیده اند .