امشــــــــــب خیلے دلــــــــــم گرفتــــــــــہدلـــــــــ...

امشــــــــــب خیلے دلــــــــــم گرفتــــــــــہ

دلــــــــــم مــــــــــیخواد گوشــــــــــے رو بردارم شــــــــــماره یکی رو بگیرم وقتی جواب داد با بغـــــــض و الـــــــــتماس فقــــــــــط یه جمــــــلہ بــــــــــگم: الــــــو....... مــــــیشه امشـــب باهـــــــات حـــــــــرف بزنـــــــم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار