وتازه اینکه اولین حرکت(NOD)ما مصالحه و تساهل با جهان حتی