تعامل صلح آمیز با جهان حتی با دشمن (یعنی حتی تعامل با امپ