پذیرش تبدیل یک رابطه که با تعهد آغاز شده به رابطه ای ناکا