ویژه کنید
عکس و تصویر #معرفی_کتاب 📚 مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم ...

#معرفی_کتاب 📚 مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ...

#معرفی_کتاب 📚

مجموعه ای از داستانهای واقعی است که هم از لحاظ ادبی و هم به لحاظ راهنمائی های مالی و اقتصادی جالب توجه میباشد. هدف واقعی در ایـن کتـاب ایجـا بینشی است تا علاقمندان به موفقیت مالی به کمک آن ثروتمند شوند، از ثروت خود نگهـداری کـرده و از درآمد حاصل از آن ثروت ، ثروت بیشتری به دست آورند.

📘 ثروتمندترین مرد بابل
✍ 🏻 #ساموئل_کلاسون

janan

Loading...