یونگ می گوید: «هیچ کس با تصور نور به نور حقیقت نمی رسد، و