می دانم که آسمان آبی است،ابرسفیداست،کوه قهوه ای است،بالها