یه روز یه خانمه میره پیش یه نجار میگه کمد خونمون وقتی اتو