روزی پسری دختر زیبایی را دید و شیفتش شد  چند ساعتی باهم ب