دلهای پاک خطا نمی کنند,,سادکی می کنندو امروز سادکی پاک تر