وای از دست این تنهایی، وای از دست این دل بهانه گیر