نوش جونت جیگرم ..شکم هرکی میخای پاره کنی اشکال نداره ...