غضنفر خواب میبینه داره بازی میکنه باباش رو میکُشه میره مر