این یک شهر اروپایی نیست بلکه نمای زیبای کلیسای ابادان در