دیشب خواب دیدم شوهرم رفت زیر تریلی هجده چرخ با داد از خوا