دردِ دِل کــه میکُنــییعنـــی ضَعــف هایَــت رادرد هاَیــت ر...

دردِ دِل کــه میکُنــی

یعنـــی ضَعــف هایَــت را درد هاَیــت را میگُذاری در سینـــی و تعــــارُف میکنــی کــه هَــرکُدامَـــش را کــه میخواهنـد بردارنـــد تیــــز کننـــد تیــــغ کننـــد … و بزننـــد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار