.به کسی که از تنفر تو به تو می خندد یک کشیده بزن تا بتوان