تجربه حاکم و قاضی بر مسائل کلی نیست (اما تجربه درامور و ک