ⓖムŋⓖεstεЯ

Hanaku

A ɪɴ ɴ s ʜ ʙ ɪʟ ʜɪs s ʟ sɪɴɢ ʜ s s ɴ s ʜ ʀ ʜʀ ɴ ʜɪ 💀

صِدای نَعرِهآیِ فِرِشتِه ای سِیاه دَر میانِ سِیل تارِیکی یِِک کالبُده گُسسته :)!

میگویَنددیوانِه ایم.
شایَدشماهازیادی برای درکِ مااحمقید ...

https://harfeto.timefriend.net/937671163
بگو ولی چون حوصلت سر رفتع نیا چص بگوع :/

SARF
زور نزن نمفمی چیع معنیش :/

FRĮŊĐŞ : https://wisgoon.com/pin/29022853/ =)


L
G
B
T
🌈

‏« از چشم افتادن » بنظرم آخرین مرحله‌است. ‏این آخرین مرحله ب...
۲

‏« از چشم افتادن » بنظرم آخرین مرحله‌است. ‏این آخرین مرحله ب...

قبلا خیلی تصورات خامی داشتم نسبت به روابط به آدم‌ها به اتفاق...
۷۸

قبلا خیلی تصورات خامی داشتم نسبت به روابط به آدم‌ها به اتفاق...

The less we talk the more our words mean :) 🌌
۲۸۲

The less we talk the more our words mean :) 🌌

دوست یه واژه مقدسه ، با رفتنتون ، با آزارتون این کلمه رو خرا...
۹۶

دوست یه واژه مقدسه ، با رفتنتون ، با آزارتون این کلمه رو خرا...

خاموش هَمچون فرمانروایِه راندِه شُدِه اَز سرزمینَش ، خاموش ه...
۱۵۹

خاموش هَمچون فرمانروایِه راندِه شُدِه اَز سرزمینَش ، خاموش ه...

Hell is empty All the devils are here ... 💀🚬
۱۸۹۲

Hell is empty All the devils are here ... 💀🚬