Ronakeftekhari

مخاطب خاصم @mehdi-one
تقدیمی از طرف مهدی 👇 👇
حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم
آخ ... تا می بینمت یک جور دیگر می شوم
با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند
یاسم و باران که می بارد معطر می شوم
در لباس آبی از من بیشتر دل می بری
آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم
آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پای تو
می توانم مایه ی گهگاه دلگرمی شوم
میل - میل توست اما بی تو باور کن که من
در هجوم باد های سرد پرپر می شوم

تقدیم به روناک عزیزم 💖 😘

#عاشقانه

#عاشقانه

۴۴ دقیقه پیش
480
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۵ دقیقه پیش
476
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۶ دقیقه پیش
492
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۷ دقیقه پیش
483
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۷ دقیقه پیش
481
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۸ دقیقه پیش
480
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۸ دقیقه پیش
482
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۹ دقیقه پیش
487
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۴۹ دقیقه پیش
487
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۰ دقیقه پیش
484
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۰ دقیقه پیش
471
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۲ دقیقه پیش
490
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۲ دقیقه پیش
495
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۳ دقیقه پیش
496
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۳ دقیقه پیش
494
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۴ دقیقه پیش
495
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۴ دقیقه پیش
499
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۴ دقیقه پیش
489
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۵ دقیقه پیش
488
#هنر_عکاسی

#هنر_عکاسی

۵۵ دقیقه پیش
279