ای دریغا که به دامان تو دستم نرسید با وجودی که زدم دست به دامانی چند 👤 فروغی بسطامی ✨ #بخون

ای دریغا که به دامان تو دستم نرسید با وجودی که زدم دست به دامانی چند 👤 فروغی بسطامی ✨ #بخون

تا چند به غمخانهٔ حسرت بنشینم وقتست که با یار به عشرت بنشینم بی طاقتیم در ره او می‌رود از حد کو صبر که در گوشهٔ طاقت بنشینم داغ تو مرا شمع صفت سوخت کجایی ...

تا چند به غمخانهٔ حسرت بنشینم وقتست که با یار به عشرت بنشینم بی طاقتیم در ره او می‌رود از حد کو صبر که در گوشهٔ طاقت بنشینم داغ تو مرا شمع صفت سوخت کجایی مگذار که با اشک ندامت بنشینم 👤 وحشی بافقی ✨ #بخون

بـنـفـش طـوریـ^-^💜

بـنـفـش طـوریـ^-^💜

چـهـ خـفـنـهـ*-* 💫

چـهـ خـفـنـهـ*-* 💫

دلـتـنـگـم . . . گـفـتـنـی هـایـم هـمـیـنـقـدر کـوتـاه‌انـد، و هـمـیـنـقـدر عـمـیـق! • جمال ثریا 💙 #بخون

دلـتـنـگـم . . . گـفـتـنـی هـایـم هـمـیـنـقـدر کـوتـاه‌انـد، و هـمـیـنـقـدر عـمـیـق! • جمال ثریا 💙 #بخون

اوُسـت نـشـسـتـه در نـظـر مـن بـه کُـجـا نـظـر کـنـم اوُسـت گـرفـتـه شـهـر دِلـ مـن بـه کُـجـا سـفـر بـرم . . . • مولانا 💕 #بخون

اوُسـت نـشـسـتـه در نـظـر مـن بـه کُـجـا نـظـر کـنـم اوُسـت گـرفـتـه شـهـر دِلـ مـن بـه کُـجـا سـفـر بـرم . . . • مولانا 💕 #بخون

ایـنـوووو~.~ بـنـفـش عـآلـیـهـ:|

ایـنـوووو~.~ بـنـفـش عـآلـیـهـ:|

قـشـنـگـهـ*-* ✨

قـشـنـگـهـ*-* ✨

گـرآنـچـ(:

گـرآنـچـ(:

گـرآنـچ اِسـتـآیـلـ^_^

گـرآنـچ اِسـتـآیـلـ^_^

شَـهـرهـآی نـآشِـنـآس چِـه خـوُب‌انـد! وَقـت و جـآی آنَـسـت کِـه تـصـوُر کُـنـی هَـمـه‌ی کـسـآنـی کِـه جـلـوُیـت سـبـز مـی‌شَـوَنـد، آدم هـآی مـهـربـآنـی هَـسـتَـنـد؛ وَقـت رویـآسـت... • اوریانا فالاچی • پنه لوپه به جنگ می‌رود

شَـهـرهـآی نـآشِـنـآس چِـه خـوُب‌انـد! وَقـت و جـآی آنَـسـت کِـه تـصـوُر کُـنـی هَـمـه‌ی کـسـآنـی کِـه جـلـوُیـت سـبـز مـی‌شَـوَنـد، آدم هـآی مـهـربـآنـی هَـسـتَـنـد؛ وَقـت رویـآسـت... • اوریانا فالاچی • پنه لوپه به جنگ می‌رود

عِـشـقَـت رآ هَـرگِـز بـآزگـوُ نَـکُـن! عِـشـقـی کِـه هَـرگِـز بِـه زبـآن نـیـآیـد! مِـثـل نَـسـیـم مُـلـآیِـم، سـآکِـت و نـآمَـرئـی مـی‌گُـذرَد! مَـن عِـشـق رآ بِـه زبـآن آوردَم و قَـلـبـم رآ بَـرآی او گُـشـودَم... سَـرد و لَـرزآن، بـآ تَـرسـی ...

عِـشـقَـت رآ هَـرگِـز بـآزگـوُ نَـکُـن! عِـشـقـی کِـه هَـرگِـز بِـه زبـآن نـیـآیـد! مِـثـل نَـسـیـم مُـلـآیِـم، سـآکِـت و نـآمَـرئـی مـی‌گُـذرَد! مَـن عِـشـق رآ بِـه زبـآن آوردَم و قَـلـبـم رآ بَـرآی او گُـشـودَم... سَـرد و لَـرزآن، بـآ تَـرسـی مَـرگـبـآر و او رَفـت... •ویلیام بلیک

بـرو آنـجـآ کـهـ تـو رآ مـنـتـظـرنـد... -مهدی اخوان‌ثالث💜 #بخون

بـرو آنـجـآ کـهـ تـو رآ مـنـتـظـرنـد... -مهدی اخوان‌ثالث💜 #بخون

بُـوَد کـه بـآر دگـر بـشـنـوم صـدآی تـو رآ.. -هوشنگ ابتهاج 💙💚 #بخون

بُـوَد کـه بـآر دگـر بـشـنـوم صـدآی تـو رآ.. -هوشنگ ابتهاج 💙💚 #بخون

کَـس نـیـسـت در ایـن گـوشـه فـرآمـوش تـر از مـن..! -شهریار 💕 #بخون

کَـس نـیـسـت در ایـن گـوشـه فـرآمـوش تـر از مـن..! -شهریار 💕 #بخون

هـمـه چـیـز شـده و، هـیـچ مـرآ یـآدش نـیـسـت..! -کاظم بهمنی 💗 #بخون

هـمـه چـیـز شـده و، هـیـچ مـرآ یـآدش نـیـسـت..! -کاظم بهمنی 💗 #بخون

دنـیـآ نـیـرزد آن کـهـ پـریـشـآن کـنـی دلـی! -سعدی 💚 #بخون

دنـیـآ نـیـرزد آن کـهـ پـریـشـآن کـنـی دلـی! -سعدی 💚 #بخون

نـآگـهـآن، چـقـد زود دیـر مـی‌شـود..! -قیصر امین‌پور 💚 #بخون

نـآگـهـآن، چـقـد زود دیـر مـی‌شـود..! -قیصر امین‌پور 💚 #بخون

سَـلـیـس و سـآده بـگـوُیَـم : دِلَـم گـرفـتـه بـرآیـت... -حسین منزوی 💛 #بخون

سَـلـیـس و سـآده بـگـوُیَـم : دِلَـم گـرفـتـه بـرآیـت... -حسین منزوی 💛 #بخون

دِلـ خـوُش سـیـرے چَـنـد..؟ -سهراب سپهری 💕 #بخون

دِلـ خـوُش سـیـرے چَـنـد..؟ -سهراب سپهری 💕 #بخون