یادخدادآرام بخش دلهاست

amiri1142

دوستدارشعروادبیات فارسی
دی ماهیم وازدیاررضوی

با نادان و دانا، بگو مگو نكن؛ چرا كه هرگاه با نادان بگو مگو ...
۱

با نادان و دانا، بگو مگو نكن؛ چرا كه هرگاه با نادان بگو مگو ...

دستان مادرتان راببوسیدقبل از آنکه  سنگ سردی راببوسیدمادرتان ...
۰

دستان مادرتان راببوسیدقبل از آنکه سنگ سردی راببوسیدمادرتان ...

آسایش دوگیتی تفسیر این دوحرف است؛سر روی پای مادر...بوسه به د...
۱

آسایش دوگیتی تفسیر این دوحرف است؛سر روی پای مادر...بوسه به د...

بعضی از قرضارو هیچ جور نمیشه پس داد مثل محبت مادر
۴

بعضی از قرضارو هیچ جور نمیشه پس داد مثل محبت مادر

درهرشرایطی میشودشکوفا شد
۱

درهرشرایطی میشودشکوفا شد

🍃❤🍃🌹 ‍ #برای_هم_دعا_کنیمهنگام مناجات وخدایی شدنتون ..برای شف...
۰

🍃❤🍃🌹 ‍ #برای_هم_دعا_کنیمهنگام مناجات وخدایی شدنتون ..برای شف...

🍃❤️🍃🌹  سلام به خداسلام به زندگیسلام به مهر و دوستیسلام به شم...
۰

🍃❤️🍃🌹 سلام به خداسلام به زندگیسلام به مهر و دوستیسلام به شم...

🍃❤🍃🌸 سلام 🌸 صبح زیباتون بخیربه پانزدهمین روز ازماه رمضان خوش...
۱

🍃❤🍃🌸 سلام 🌸 صبح زیباتون بخیربه پانزدهمین روز ازماه رمضان خوش...

به کسی اعتماد کن که بتواندسه چیز در تورا تشخیص دهد :اندوه پن...
۰

به کسی اعتماد کن که بتواندسه چیز در تورا تشخیص دهد :اندوه پن...

🍃❤🍃 گر که در این #رمضان یار شدی یادم کن با خدا محرم اسرار شد...
۰

🍃❤🍃 گر که در این #رمضان یار شدی یادم کن با خدا محرم اسرار شد...

🍁 لحظه ی افطار دعا کنیمچشمانی داشته باشیمکه بهترینها را ببین...
۱

🍁 لحظه ی افطار دعا کنیمچشمانی داشته باشیمکه بهترینها را ببین...

صبورانه در انتظار زمان بمان؛هر چیز در زمان خودش رخ میدهد.باغ...
۱

صبورانه در انتظار زمان بمان؛هر چیز در زمان خودش رخ میدهد.باغ...

ببخشید، یک سکه دوزاری دارید؟ میخواهم به گذشته ها, زنگ بزنم! ...
۰

ببخشید، یک سکه دوزاری دارید؟ میخواهم به گذشته ها, زنگ بزنم! ...

🌙✨کسانی کهدر تاریکترین شبهایتانشما را تنها نمیگذارندهمان افر...
۰

🌙✨کسانی کهدر تاریکترین شبهایتانشما را تنها نمیگذارندهمان افر...

مـــهم بودن را فراموش ڪنیدتا آرامش نصیب تان شودهرچه ڪمتر نیا...
۰

مـــهم بودن را فراموش ڪنیدتا آرامش نصیب تان شودهرچه ڪمتر نیا...

مهربانی را بکار ، بالای هر زمینی…و زیر هر آسمانی ….و اگر جای...
۰

مهربانی را بکار ، بالای هر زمینی…و زیر هر آسمانی ….و اگر جای...

ما آدمها دو سبد باخودمون داریم :یکی جلومون آویزونه یکی هم پش...
۳

ما آدمها دو سبد باخودمون داریم :یکی جلومون آویزونه یکی هم پش...

مواظب رایحه حرفهایمان باشیم...حرفها رایحه دارند...بو دارند، ...
۰

مواظب رایحه حرفهایمان باشیم...حرفها رایحه دارند...بو دارند، ...