#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

محرم بی حسین، معنا  ندارددرد  بی حسین، شفا  نداردچه توان گفت...
۲

محرم بی حسین، معنا ندارددرد بی حسین، شفا نداردچه توان گفت...

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

، #بهزادشهریاری

، #بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

#بهزادشهریاری

هیچ وقت دلیلِ گریه ی بی امانِ خاطرات یک زن نشو، خرابه های اش...
۳

هیچ وقت دلیلِ گریه ی بی امانِ خاطرات یک زن نشو، خرابه های اش...