ساحل دلتو بسپار به خدا... خودش قشنگترین قایقو برات میفرسته!....
۶

ساحل دلتو بسپار به خدا... خودش قشنگترین قایقو برات میفرسته!....

هوای خودت را که داشته باشی ؛جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،و ز...
۱

هوای خودت را که داشته باشی ؛جمعه ؛ بهترین روزِ هفته است ،و ز...